CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL

Descoberta de sí mateix i autonomia personal
Descoberta de l'entorn
Llenguatges: comunicació i representació

Objectius

Escriure'ls després dels criteris d´avaluació i les cb. Enumerar-los.

Continguts

Fer-los després també.CRITERIS D'AVALUACIÓ I CAPACITATSCriteris d'avaluació
Capacitats
1
Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives i regulant l´expressió de sentiments i emocions.
Aprendre a conviure i habitar el món. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes
2
Demostrar progressiva autonomia en les activitats i espais quotidians i en les rutines, adoptar hàbits de cura personal i d'ordre i adaptar-se a les noves situacions i aprenentatges.
Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònomaProgressar en el coneixement i domini dels seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia

3
Relacionar-se positivament amb els altres, respectar la seva diversitat personal, física, intel·lectual o cultural i col·laborar amb ells, harmonitzant els seus interessos amb els dels altres.
Aprendre a conviure i habitar el món.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes
4
Utilitzar la llengua oral de la forma més convenient per una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals diversos, amb una actitud d'escolta atenta i respectuosa.
Aprendre a pensar i a comunicarProgressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges
5
Iniciar-se en els usos socials de la lectura i de l'escritpura, segons el nivell maduratiu en la comprensió de les finalitats i en el coneixment de característiques del codi escrit; manifestar interès i curiositat pels textos escrits presents en l'aula i en l'entorn pròxim.
Aprendre a pensar i comunicarProgressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges
6
Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos... i com a mitjà d'informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.
Aprendre a pensar i comunicarProgressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges
7
Demostrar interès i curiositat per l'observació, l'exploració i el reconeixement de les característiques i dels elements de l'entorn físic, natural i sociocultural, establir relacions senzilles d'interdependència i manifestar actituds de respecte i de consevació de l'equilibri del medi.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativaMostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència
8
Utilitzar les habilitats logicomatemàtiques per a investigar i comprendre algunes situacions de la realitat quotidiana, discriminar objectes i elements de l'entorn immediat i actuar sobre ells. Agrupar, classificar i ordenar elements i col·leccions segons semblances i diferències ostensibles, discriminar i comparar algunes magnituds i quantificar col·leccions mitjançant l'ús de la sèrie numèrica.
Aprendre a pensar i a comunicarPensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques


RÚBRICA D'AVALUACIÓ

Llista d'autoavaluació de l'alumneTENC POR DE FER-HO
HO PUC FER MILLOR
HO HE FET BÉ
M'HA AGRADAT FER-HO
1
NETEJAR ELS MATERIALS DESPRÉS D'UTILITZAR-LOS

2
APRENDRE COSES NOVES I PROVAR DE FER-LES

3
UTILITZAR LES COSES DE FORMA ADIENT PER A FER LES DIFERENTS ACTIVITATS

4
APRECIAR ELS TREBALLS DELS COMPANYS

5
FER COSES JUNTS


Rúbrica d´avaluació de la mestra


CA+CAP
Nom de l'alumne/a
MOLT BÉ

HO POT FER MILOR
NO HO FA CORRECTAMENT
6, 2
Utilitza els materials adequadament i els fa nèt
Utilitza els materials de forma adient i els neteja sempre autònomament i mirant-s'hi
Utilitza els materials i els neteja en haver-los utilitzat
De vegades se li ha de recordar el què ha de fer
Li costa molt recollir i netejar els materials utilitzats en les diferents activitats
6-7
S'interessa per conéixer noves tècniques i utilitzar aquestes
Posa molta d'atenció en la presentació de noves tècniques i procura aplicar-les posteriorment
S'interessa per les noves tècniques i posa en pràcitca alguna d'elles
Posa una mica d'interès en aprendre noves tècniques, però no gaudeix gaire amb la seva aplicació
No s'interessa per les noves tècniques, i segueix utilitzant les de sempre
1
Presenta destresa en la realització de les diferents activitats plàstiques
Les produccions que realitza presenten una bona tècnica i un ús adient dels estris
Presenta bones destreses per a realitzar els diferents treballs
A vegades se li ha de recordar com utilitzar els materials per a fer-ho adientment
Li costa fer uns treballs néts, ben produits; sent una de les causes la utilització inadequada dels diferents estris
3, 6
Aprecia els treballs dels companys i col·labora amb ells en treballs conjunts
Veu amb bons ulls els treballs dels companys, i col·labora amb molt de gust a l'hora de fer treballs conjuntament
Valora les produccions dels altres i col·labora amb ells si és el cas
A vegades critica negativament els treballs dels companys, i li costa col·laborar amb els altres
Sols valora les seves produccions, no s'interessa per les dels demés. I no li agrada treballar conjuntament amb els companys
2, 7
Sap preparar els materials, pintar, i netejar-los ell tot sol
Anam bé, Antònia. Molt bé. La rúbrica està ben escrita i seqüenciada. És pràctica i concreta, de forma que els fillets la poden entendre bé.
El pas següent és revisar quins hi falten (nº 4, 5, 8). I a la rúbrica afegir-hi també:

- Una fila pel criteri+cap 1 quan diu: participar en jocs/conviure en la diversitat. Una altra opció seria eliminar la fila 1 de la taula de dalt. Ho dic perquè tanmateix lo de la diversitat tabmé ho tens a la 3 i lo de participar en jocs potser no ho pensaves treballar.... no ho sé... això ets tu que ho has de decidir.
- El 7 necessitaria una nova fila.... li pos al final (2, 7)Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES.

Veure més rúbriques aquí