CURRÍCULUM D'EDUCACIÓ INFANTIL

Antònia, aquí NOMÉS ÉS NECESSARI aferrar-hi les rúbriques, però és millor no posar-lis fins que les tenguis acabades....O és que ho has posat tot per tenir davant els CA + CPA i ja ho eliminaràs després?. A l'apartat de GUIA DIDÀCTICA veig que ha desaparegut tot, així que li he tornat posar..... Seguim en contacte.

Descoberta de sí mateix i autonomia personal
Descoberta de l'entorn
Llenguatges: comunicació i representació

Objectius

Escriure'ls després dels criteris d´avaluació i les cb. Enumerar-los.

Continguts

Fer-los després també.CRITERIS D'AVALUACIÓ I CAPACITATSCriteris d'avaluació
Capacitats
1
Participar en jocs, mostrant destreses motores i habilitats manipulatives i regulant l´expressió de sentiments i emocions.
Aprendre a conviure i habitar el món. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes
2
Demostrar progressiva autonomia en les activitats i espais quotidians i en les rutines, adoptar hàbits de cura personal i d'ordre i adaptar-se a les noves situacions i aprenentatges.
Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònomaProgressar en el coneixement i domini dels seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
Adquirir progressivament hàbits bàsics d'autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia

3
Relacionar-se positivament amb els altres, respectar la seva diversitat personal, física, intel·lectual o cultural i col·laborar amb ells, harmonitzant els seus interessos amb els dels altres.
Aprendre a conviure i habitar el món.Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes
4
Utilitzar la llengua oral de la forma més convenient per una comunicació positiva amb els seus iguals i amb els adults, segons les intencions comunicatives, i comprendre missatges orals diversos, amb una actitud d'escolta atenta i respectuosa.
Aprendre a pensar i a comunicarProgressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges
5
Iniciar-se en els usos socials de la lectura i de l'escritpura, segons el nivell maduratiu en la comprensió de les finalitats i en el coneixment de característiques del codi escrit; manifestar interès i curiositat pels textos escrits presents en l'aula i en l'entorn pròxim.
Aprendre a pensar i comunicarProgressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges
6
Emprar diferents tipus de mitjans, materials i tècniques dels diferents llenguatges per a comunicar idees, sentiments, necessitats, experiències, desitjos... i com a mitjà d'informació i plaer. Interès per explorar les seves possibilitats i per compartir amb els altres les experiències estètiques i comunicatives.
Aprendre a pensar i comunicarProgressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges
7
Demostrar interès i curiositat per l'observació, l'exploració i el reconeixement de les característiques i dels elements de l'entorn físic, natural i sociocultural, establir relacions senzilles d'interdependència i manifestar actituds de respecte i de consevació de l'equilibri del medi.
Aprendre a descobrir i tenir iniciativaMostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència
8
Utilitzar les habilitats logicomatemàtiques per a investigar i comprendre algunes situacions de la realitat quotidiana, discriminar objectes i elements de l'entorn immediat i actuar sobre ells. Agrupar, classificar i ordenar elements i col·leccions segons semblances i diferències ostensibles, discriminar i comparar algunes magnituds i quantificar col·leccions mitjançant l'ús de la sèrie numèrica.
Aprendre a pensar i a comunicarPensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques


RÚBRICA D'AVALUACIÓ


Llista d'autoavaluació de l'alumne


NOM DE L'ALUMNE/A:
TENC POR DE FER-HO
HO PUC FER MILLOR
HO HE FET BÉ
M'HA AGRADAT FER-HO
UTILITZO LES COSES DE FORMA ADIENT PER A FER LES DIFERENTS ACTIVITATS

Rúbrica d´avaluació de la mestra

T´HI HE AFEGIT LA COLUMNA DE L´ESQUERRA, que hi has de posar el número que es correspon amb la taula de dalt, la taula dels criteris d´avaluació i les capacitats. El que hi redactis aquí ha de ser un refrit del CA més la CAPACITAT. Aquest que has posat me sembla molt ben redactat. Aprofit també per felicitar-te per la taula de dalt. Està molt, molt ben feta.
CA+CAP
Nom de l'alumne/a:
MOLT BÉ

HO POT FER MILOR
NO HO FA CORRECTAMENT
6 - 2
Utilitza els materials adequadament i els fa nèt
Utilitza els materials de forma adient i els neteja sempre autònomament i mirant-s'hi
Utilitza els materials i els neteja en haver-los utilitzat
De vegades se li ha de recordar el què ha de fer


La rúbrica ha de tenir una columna a l´esquerra amb nombres que estaran relacionats amb els de la taula de dalt (CA+CB).

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

Veure més rúbriques aquí